جمعه، شهریور ۲۹، ۱۳۸۷

گربه من

این گربه قشنگ گربه منه ولی تو خونمون نیست! ( با توجه به وجود سگ همسایه)
گربه مناول مامانش پیش ما بود ( مامانم همین جوری مشکی بود)
گربه من
مامان زایمان کرد و خودش رفت ( گربه صفت بود) ولی این بچه اش موند.
گربه منجنسیتش نره و دوست داره با همه بازی کنه و خودش میاد طرف آدم.
Posted by Picasa

جمعه، دی ۲۸، ۱۳۸۶